Statut V Edycji OSE

1. WIZJA

Ogólnopolska Szkoła Ewangelizatorów jest wspólnotą osób, których celem jest budowanie Kościoła ewangelizującego i zewangelizowanego. 

U podstaw takiego działania stoi przekonanie, że współczesne polskie parafie nie są strukturami przestarzałymi ani ułomnymi, lecz jako dzieło Trójcy Świętą kryją w sobie ogromny potencjał. Dzięki otwartości na współpracę z Duchem Świętym, odpowiedniemu przygotowaniu oraz dyspozycyjności nawet niewielka wspólnota parafialna może stać się skutecznym kanałem ewangelizacji dzisiejszego świata oraz miejscem formowania prawdziwych uczniów-misjonarzy.

 

2. MISJA I CELE

OSE pogłębia wiedzę oraz umiejętności osób świeckich i duchownych zaangażowanych lub planujących działalność ewangelizacyjną w swoich wspólnotach modlitewnych i formacyjnych, a przede wszystkim w parafiach. 

Głównym zadaniem OSE jest nauka skutecznych metod ewangelizacji  we współczesnym świecie poprzez wymianę doświadczeń osób z różnych środowisk ewangelizacyjnych w Polsce.

Podstawowym celem OSE jest permanentne przygotowywanie i wyposażanie ewangelizatorów do praktycznego podjęcia dzieła Nowej Ewangelizacji w aktualnym kontekście przemian i uwarunkowań społeczno-kulturalnych.

Cele szczegółowe:

  • Przekazać wiedzę teologiczną o roli ewangelizacji w misji współczesnego Kościoła, zwłaszcza na poziomie wspólnot parafialnych.
  • Przypomnieć rolę Ducha Świętego w misji Kościoła i życiu osób zaangażowanych w ewangelizację.
  • Przypomnieć prawa i obowiązki osób świeckich w Kościele w kontekście działań ewangelizacyjnych.
  • Przypomnieć istotę i znaczenie preewangelizacji.
  • Umożliwić osobiste doświadczenie kerygmatu i przypomnieć wagę jego głoszenia.
  • Nauczyć bezpośrednich metod ewangelizacji w różnych sytuacjach.
  • Nauczyć jak przygotować kerygmatyczne świadectwo, konferencję i homilię.
  • Nauczyć analizy rzeczywistości, diagnozowania potrzeb i planowania konkretnych dzieł ewangelizacyjnych.
  • Przekazać wiedzę na temat wizji, celu, strategii i zadań podejmowanych działań ewangelizacyjnych.
  • Nauczyć tworzenia indywidualnych programów ewangelizacji dla konkretnych parafii.
  • Nauczyć sposobów przekazywania kerygmatu podczas przygotowań kandydatów i ich rodzin do przyjęcia sakramentów.
  • Nauczyć prawidłowej formacji liderów.
  • Nauczyć zarządzania grupą ludzi pracujących przy wspólnym projekcie.
  • Nauczyć prowadzenia wspólnoty formacyjnej i modlitewnej w parafii.
  • Przekazać wiedzę psychologiczną z zakresu komunikacji i umiejętności rozwiązywania konfliktów.
  • Nauczyć prawidłowego wykorzystywania mediów w ewangelizacji (media społecznościowe, strona internetowa).
  • Nauczyć tworzenia prostych form graficznych i filmowych.
  • Uwrażliwić na obowiązek stałej osobistej formacji duchowej i ludzkiej osób zaangażowanych w ewangelizację.
  • Przypomnieć podstawy życia duchowego (etapy, zagrożenia, kryzysy).
  • Pomóc odkryć dary i charyzmaty oraz swoje powołanie w misji ewangelizacyjnej Kościoła.

3. ADRESACI

  • Świeccy, którzy już pełnią jakieś posługi w parafii lub zostali zaproszeni przez proboszcza do tworzenia przyszłej parafialnej ekipy ewangelizacyjnej – katecheci, doradcy życia rodzinnego, liderzy i członkowie parafialnych wspólnot formacyjnych.
  • Członkowie zgromadzeń zakonnych pragnący ożywić działalność ewangelizacyjną swoich wspólnot.
  • Księża, szczególnie proboszczowie, którzy chcą ożywić wiarę swoich parafian poprzez dzieła nowej ewangelizacji.
  • Odpowiedzialni za dzieła ewangelizacji w diecezjach i zgromadzeniach zakonnych.

4. WARUNKI PRZYJĘCIA

  • Osoby pełnoletnie (powyżej 18 roku życia).
  • Wypełnienie formularza na stronie internetowej.
  • Dokonanie opłaty stosownej do wybranego trybu uczestnictwa. 

5. ORGANIZACJA ZAJĘĆ I CZAS TRWANIA

Zajęcia rozpoczną się 29 października 2022 r. a zakończą 15 czerwca 2024 r.

Spotkania będą się odbywać:

  • średnio raz w miesiącu,
  • od października do czerwca,
  • w sobotę,
  • w trybie hybrydowym.

Spotkania online (9 spotkań w ciągu dwóch lat) – ułatwią dostęp większej liczbie osób, które ze względu na odległość lub osobiste obowiązki mogą mieć trudność z częstymi wyjazdami.

Zjazdy stacjonarne (9 w ciągu dwóch lat) w Lublinie (budynek Caritas Archidiecezji Lubelskiej,  ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2) umożliwią wzajemne poznanie się uczestników oraz ekipy, wymianę doświadczeń, wspólną modlitwę, a także warsztaty i ćwiczenia.

6. PROGRAM

Tematem przewodnim V Ogólnopolskiej Szkoły Ewangelizatorów 2022-2024 jest ewangelizacja parafii. Zakres materiału obejmuje najbardziej istotne zagadnienia z tematyki ewangelizacji, duszpasterstwa, zarządzania ludźmi, mediów, komunikacji, duchowości i psychologii.

Całość materiału została umownie podzielona na cztery semestry:

  • I semestr – Kerygmat
  • II semestr – Zarządzanie i organizacja w ewangelizacji
  • III semestr – Praktyka ewangelizacji w parafii
  • IV semestr – Duchowość ewangelizatora.

SEMESTR I 2022/2023
KERYGMAT

SESJA 1 – Nowa ewangelizacja – zagadnienia wstępne

 29 października 2022 – online

Cel: 

– pokazać kerygmat jako najprostszą drogę do zrodzenia wiary

– umiejscowić ewangelizację w całości misji Kościoła

– przekazać wizję Kościoła ewangelizującego i zewangelizowanego, aby zmieniać mentalność i styl funkcjonowania parafii w Polsce

– dać osobiste doświadczenie kerygmatu

Tryb: online Jednostki wykładowe: 4
8.30-10.00

Bp Artur Ważny

 

Przewodniczący Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji przy KEP, Tarnów

Ewangelizacja parafii – priorytet czy dodatek?

 

Potrzeba ewangelizacji i nowej wizji zarządzania parafią.

Trudności i zagrożenia

Od parafii zachowawczej do wspólnoty uczniów misjonarzy. 

10.15-11.45

Bp Artur Ważny

 

Przewodniczący Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji przy KEP, Tarnów

Co to jest Kościół ewangelizujący i ewangelizowany?

 

Marzenia o Kościele papieża Franciszka.

Ewangelizacja parafii wg Evangelii Gaudium?

Skąd wziąć „uczniów-misjonarzy” w Kościele w Polsce?

12.00-13.30

Ks. Piotr Spyra

 

Wydział Duszpasterstwa Ogólnego, Zamojska Szkoła Ewangelizacji, Zamość

Od preewangelizacji po mistagogię – całościowa wizja ewangelizacji

 

Jak wyglądała ewangelizacja w pierwotnym Kościele i dlaczego ten model wciąż działa?

Czym jest kerygmat i dlaczego ma priorytetowe miejsce w Kościele?

Etapy ewangelizacji: preewangelizacja – ewangelizacja – katechizacja – mistagogia 

13.45-15.15

Aneta Golba

 

Zamojska Szkoła Ewangelizacji, Przyjaciele Oblubieńca, Biłgoraj

 

Jak współcześnie głosić kerygmat?

 

Kerygmat jako najprostsza droga do zrodzenia wiary. 

Warunki skutecznego przekazu

Jak głosić, by skutecznie zniechęcić do wiary – błędy i trudności ewangelizatorów.

SESJA 2 –  Przekaz kerygmatu podczas indywidualnych rozmów

19 listopada 2022 – Lublin

Cel: 

-nauczyć stosować praktycznie  kerygmat podczas rozmów ewangelizacyjnych

Tryb: stacjonarny

Aula Caritas Archidiecezji Lubelskiej

  ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2

  20-950 Lublin

Jednostki wykładowe: 3

+ Modlitwa, warsztatym, integracja i grupy dzielenia

9.00-10.30

Ks. Rafał Jarosiewicz

 

Szkoła Nowej Ewangelizacji, Fundacja SMS z Nieba, Koszalin

Metody ewangelizacji bezpośredniej

 

Stosowanie kerygmatu w praktyce (analiza rzeczywistości i inkulturacja)

Duch Święty w ewangelizacji

Rola świadectwa głoszącego

11.00-12.30

Ks. Rafał Jarosiewicz

 

Szkoła Nowej Ewangelizacji, Fundacja SMS z Nieba, Koszalin

Praktyka ewangelizacji cz. 1 – warsztat

 

Ćwiczenie ewangelizacji w różnych okolicznościach (rozmowa z niewierzącymi, “niedzielnymi” katolikami, z rodzicami dzieci przystępujących do sakramentów, narzeczonymi, młodzieżą, chorymi itp.)

13.00-14.30

Ks. Rafał Jarosiewicz

Szkoła Nowej Ewangelizacji, Fundacja SMS z Nieba, Koszalin

Praktyka ewangelizacji cz. 2 – warsztat

 

Ćwiczenie ewangelizacji w różnych okolicznościach (rozmowa podczas katechezy, w kancelarii parafialnej, z księżmi, itp.)

SESJA 4  – Kerygmat w głoszeniu

17 grudnia 2022 – online

Cel: 

-nauczyć jak przygotować profesjonalne świadectwo, konferencję i homilię. 

Tryb: online Jednostki wykładowe: 4
8.30-10.00

Ks.Artur Mularz

 

Wydział ds. Nowej Ewangelizacji Tarnów

Jak przygotować i wygłosić ewangelizacyjne świadectwo? 

 

Rola świadectwa w ewangelizacji

Cechy dobrego świadectwa kerygmatycznego (aktualne, tematyczne, pod kątem celu, zinkulturowane pod odbiorców, radosne, krótkie, skoncentrowane na Jezusie)

Od określenia celu do wygłoszenia świadectwa – jak krok po kroku przygotować świadectwo 

10.15-11.45

Ks. Artur Mularz

 

Wydział ds. Nowej Ewangelizacji Tarnów

Praktyka głoszenia świadectw – warsztaty

 

Ćwiczenia w małych grupach dzielenia

12.00-13.30

Ks. Michał Dąbrówka

Wydział Duszpasterstwa Ogólnego, Tarnów

Co głosić, aby wierzyli i jak głosić, żeby słuchali?

 

Moralizatorstwo i doktrynalizm a głoszenie kerygmatyczne

Struktura konferencji ewangelizacyjnej

Jak głosić, aby ewangelizować, a nie zanudzić? 

13.45-15.15

Ks. Michał Dąbrówka

Wydział Duszpasterstwa Ogólnego, Tarnów

Przygotowywanie konferencji/homilii – warsztaty

 

Ćwiczenia w małych grupach tematycznych (konferencje i homilie). 

SESJA 4  – Kerygmat w mediach

21 stycznia 2023 – Lublin 

Cel: 

-nauczyć jak ewangelizować przez media społecznościowe

-jak tworzyć ewangelizacyjne grafiki i filmy

-jak profesjonalnie i kompleksowo zarządzać ewangelizacją przez media w parafii i wspólnocie

Tryb: stacjonarny

Aula Caritas Archidiecezji Lubelskiej

  ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2

  20-950 Lublin

Jednostki wykładowe: 3

+ Modlitwa, warsztatym, integracja i grupy dzielenia

9.00-10.00

Paulina Worożbit

 

Redakcja Audycji Katolickich TVP, Warszawa

Kościół w mediach społecznościowych

 

Jak działają media społecznościowe i dlaczego są tak ważne dla ewangelizacji? 

Budowanie ewangelizacyjnej marki osobistej

Jak w praktyce wykorzystać poszczególne media społecznościowe do ewangelizacji?

10.30-11.30

Paulina Worożbit

 

Redakcja Audycji Katolickich TVP, Warszawa

Praktyka ewangelizacji w mediach społecznościowych – warsztaty

 

Ćwiczenia w małych grupach z użyciem telefonów 

12.00-14.00

Mariusz Karczmarczyk

Pallotyńska Szkoła Nowej Ewangelizacji, Lublin

Ty też możesz zrobić grafikę, który będzie ewangelizować! (wykład + warsztat)

Dlaczego w Kościele nie możemy uprawiać kiczu?

Jak zrobić plakat, żeby był kerygmatyczny i estetyczny?

Od koncepcji do wykonania – projektowanie grafik ewangelizacyjnych z użyciem powszechnie dostępnych narzędzi. 

14.30-16.30 Paulina Worożbit, Daniel Przewięzikowski, Maciej Maciejewicz

  Czy jeden plakat wystarczy? Profesjonalne zarządzanie mediami w parafii 

Jak zaprojektować i przeprowadzić dobrą kampanię medialną?

Jak zarządzać parafialnym zespołem medialnym?

Dobre praktyki i zwyczaje w pracy z mediami

 

SEMESTR II 2022/2023
ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA EWANGELIZACJI

SESJA 5 – Wizja i strategia ewangelizacji
18 lutego 2023 – online

Cel: 

-nauczyć, że ewangelizacja to nie jest robienie przypadkowych i nieprzemyślanych akcji ewangelizacyjnych lecz działanie pod kątem celu, które ma swoją wizję strategię, cele i zadania

-nauczyć jak diagnozować potrzeby swojej wspólnoty i jak całościowo zaplanować ewangelizację

Tryb: online Jednostki wykładowe: 4
8.30-10.00

Ks. Michał Dąbrówka

 

Wydział Duszpasterstwa Ogólnego, Tarnów

Kościół świadomy celu 

 

Po co istnieje Kościół?

Dlaczego ty i twoja wspólnota potrzebujecie jasno zdefiniowanych celów?

Formacja formatorów jako najskuteczniejsza metoda ewangelizacji. 

10.15-11.45

Ks. Piotr Spyra

 

Wydział Duszpasterstwa Ogólnego, Zamojska Szkoła Ewangelizacji, Zamość

Etapy planowania działań: wizja, strategia, cele,  zadania i ewaluacja. 

 

Metody planowania działań 

Dlaczego ewangelizacja potrzebuje analizy rzeczywistości, wizji, strategii, celów i podziału na zadania?

Mapa ewangelizacji mojej wspólnoty

12.00-13.30

Ks. Rafał Jarosiewicz

Szkoła Nowej Ewangelizacji, Fundacja SMS z Nieba, Koszalin

Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Jak tworzyć nowe rzeczywistości w Kościele? 

 

Jak rozeznać wolę Boga dla swojej wspólnoty?

Jak wizję przekuć na praktykę pomimo przeszkód?

Jak pozyskać ludzi i zdobywać zasoby dla ewangelizacji?

13.45-15.15

Aneta Golba

Zamojska Szkoła Ewangelizacji, Przyjaciele Oblubieńca, Biłgoraj

Warsztaty planowania ewangelizacji dla mojej parafii/wspólnoty

 

Ćwiczenia w małych grupach 

SESJA 6  – Zarządzanie ludźmi w ewangelizacji
18 marca 2023 – online

Cel: 

-nauczyć jak pozyskać i formować ludzi na współpracowników i liderów,

-nauczyć jak odkrywać i wykorzystywać potencjał i charyzmaty poszczególnych osób

-jak skutecznie pracować w grupie oraz delegować zadania

Tryb: online Jednostki wykładowe: 4
8.30-10.00

Aneta Golba

 

Zamojska Szkoła Ewangelizacji, Przyjaciele Oblubieńca, Biłgoraj

Jak formować osoby odpowiedzialne za ewangelizację we wspólnocie

 

Jak pozyskać i angażować ludzi do działania? 

Role poszczególnych osób w zespole

Formacja następców i liderów. 

10.15-11.45

Ks. Artur Potrapeluk

 

Katolicka Odnowa w Duchu Świętym, Lublin

Jak pracować z zespołem ewangelizacyjnym? 

 

Skąd się biorą niedokończone zadania?

Jak umiejętnie zarządzać czasem i delegować zadania w zespole?

Nowoczesne metody zarządzania projektami ewangelizacyjnymi

12.00-13.30

O. Wit Piotr Chlondowski OFM

Wspólnota i Szkoła Nowej Ewangelizacji  Zacheusz, Katowice

Jak rozpoznać i wykorzystać charyzmaty osób w zespole?

 

Czym są charyzmaty i po co Bóg je daje Kościołowi

Katalog współczesnych charyzmatów

Zasady korzystania z charyzmatów we wspólnocie

13.45-15.15

O. Wit Piotr Chlondowski OFM

Wspólnota i Szkoła Nowej Ewangelizacji  Zacheusz, Katowice

Rozpoznanie i wykorzystanie charyzmatów – warsztat

 

Ćwiczenia 

SESJA 7  – Komunikacja i rozwiązywanie konfliktów
15-16 kwietnia 2023 – Lublin

Cel: 

-Poznać zasady prawidłowej komunikacji

-Nauczyć się skąd się biorą niedokończone zadania i trudności we wspólnotach

-Nauczyć się rozwiązywać konflikty 

Tryb: stacjonarny, dwudniowy

Aula Caritas Archidiecezji Lubelskiej

  ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2

  20-950 Lublin

Jednostki wykładowe: 

+ Modlitwa, warsztaty, integracja i grupy dzielenia

9.00-10.40

sobota

Anna Garbacz

 

Psycholog, trener Komunikacji bez Przemocy (NVC), Warszawa

Język ułatwiający współpracę

 

Co w sercu to na języku – intencje naszych komunikatów werbalnych i pozawerbalnych

Co widzę i jak to oceniam? Jak oceny wpływają na współpracę?

Jasne i zrozumiałe komunikaty

11.00-13.00

sobota

Anna Garbacz

 

Psycholog, trener Komunikacji bez Przemocy (NVC), Warszawa

Co blokuje kontakt między nami?

 

Obecność: umiejętność empatycznego słuchania

Jak empatia usprawnia współpracę?

Słowa i komunikaty blokujące empatię

14.00-15.30

sobota

Anna Garbacz

 

Psycholog, trener Komunikacji bez Przemocy (NVC), Warszawa

Komunikacja bez oceniania, czyli synodalna jedność w praktyce

 

Sztuka tolerancji i słuchania z szacunkiem różnorodnych opinii i poglądów.

Dostrzeganie bogactwa w różnorodności.

Budowanie relacji na tym co wspólne.

15.45-17.00

sobota

Anna Garbacz

 

Psycholog, trener Komunikacji bez Przemocy (NVC), Warszawa

  Jak unikać nieporozumień i niedokończonych zadań?

Reagowanie ze zrozumieniem na przeszkody w realizacji wspólnych zadań. 

Jasne i konkretne prośby zamiast żądań.

Umowy podstawowe i naprawcze czyli jak przygotować się na nieoczekiwane sytuacje

9.00-10.45

niedziela

Anna Garbacz

 

Psycholog, trener Komunikacji bez Przemocy (NVC), Warszawa

Efektywne sposoby rozwiązywania konfliktów

Czy spór może zbliżać? Konflikt jako szansa na autentyczny kontakt

Rozwiązywanie konfliktów bez przemocy

Szukanie konsensusu. Czy istnieje rozwiązanie, z którego wszyscy są zadowoleni?

11.00-13.00

niedziela

Anna Garbacz

 

Psycholog, trener Komunikacji bez Przemocy (NVC), Warszawa

  Jak wzmacniać kontakt we wspólnocie na co dzień?

Bycie razem w świętowaniu

Bycie razem w opłakiwaniu

Wyrażanie wdzięczności na co dzień

14.00-15.00

niedziela

Anna Garbacz

 

Psycholog, trener Komunikacji bez Przemocy (NVC), Warszawa

Podsumowanie i zakończenie

SESJA 8 – Lider jako motor działania
13 maja 2023 – Lublin

Cel: 

-rozpoznać w sobie lidera

-odkryć cechy dobrego lidera

-nauczyć się formować następców

Tryb: stacjonarny

Aula Caritas Archidiecezji Lubelskiej

  ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2

  20-950 Lublin

Jednostki wykładowe: 3

+ Modlitwa, warsztatym, integracja i grupy dzielenia

9.00-10.30

Dariusz Jeziorny

 

Mocni w Duchu, Łódź

Ty też jesteś liderem! Pan Bóg nie powołuje zdolnych, ale uzdalnia wybranych (nauczanie + warsztat) 

 

Kim jest lider w świetle Biblii?

Dlaczego Pan Bóg wybiera słabych ludzi?

Dlaczego Bóg potrzebuje ciebie?

Style liderowania

11.00-12.30

Dariusz Jeziorny

 

Mocni w Duchu, Łódź

Cechy dobrego lidera (nauczanie + warsztat)

 

Zakres obowiązków lidera i zaangażowania czasowego

Czego lider nie powinien robić?

Budowanie autorytetu lidera – relacje z proboszczem parafii – dylematy wokół posłuszeństwa

Kwestia podejmowania decyzji

Podsumowanie naszych działań

13.00-14.30

Dariusz Jeziorny

 

Mocni w Duchu, Łódź

Posługa zachęcania (nauczanie + warsztat)

 

Po co liderowi inni ludzie?

Na kogo mogę liczyć?

Na czym polega pycha lidera?

Trudni ludzie obok mnie

SESJA 9 – Mała grupa jako miejsce przekazywania kerygmatu
10 czerwca 2023 – Lublin

Cel: 

Poznać cel małych grup dzielenia, zasady dzielenia się oraz rolę animatora

Tryb: stacjonarny

Aula Caritas Archidiecezji Lubelskiej

  ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2

  20-950 Lublin

Jednostki wykładowe: 3

+ Modlitwa, warsztatym, integracja i grupy dzielenia

9.30-10.30

Ks. Kamil Dąbrowski

 

Białostocka Szkoła Nowej Ewangelizacji im. św. Filipa Nereusza

Małe grupy dzielenia – istota i zadania

 

Dlaczego małe grupy dzielenia się wiarą są tak ważne zwłaszcza dziś? (jakie ludzkie potrzeby zaspokajają i dlaczego tak efektywnie pomagają wzrastać w wierze).

Czym nie jest grupa dzielenia (grupą terapeutyczną, miejscem do wygadania się…itp.)

Zasady dzielenia się w małych grupach

11.00-12.00

  Halina Duda

 

Katolicka Odnowa w Duchu Świętym, Lublin

Animator jako koordynator małych grup

 

Kto może zostać animatorem?

Zadania animatora oraz czego nie powinien robić?

Jakie kompetencje powinien mieć dobry animator?

13.00-14.30

Ks. Kamil Dąbrowski

 

Białostocka Szkoła Ewangelizacji

 Halina Duda

 

Katolicka Odnowa w Duchu Świętym, Lublin

Dynamika małej grupy, czyli jak prowadzić spotkanie modlitewne i grupkę dzielenia. 

Ćwiczenia praktyczne. 

SEMESTR III 2023/2024
PRAKTYKA EWANGELIZACJI W PARAFII

SESJA 10  – Preewangelizacja 

14 października 2023 – Lublin

Cel: 

-nauczyć na czym polega preewangelizacja i dlaczego jest tak ważna

-nauczyć analizy rzeczywistości i podejmowania adekwatnych kroków w kierunku ewangelizacji

-zrozumieć lepiej sytuację duchowo-socjologiczną, w której znajdują się poszczególne grupy społeczne

Tryb: stacjonarny

Aula Caritas Archidiecezji Lubelskiej

  ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2

  20-950 Lublin

Jednostki wykładowe: 3

+ Modlitwa, warsztatym, integracja i grupy dzielenia

9.00-10.30

Ks. Piotr Jarosiewicz

 

Wydział Młodzieży, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Drohiczyn

Co to jest preewangelizacja i dlaczego jest tak ważna?

 

Preewangelizacja jako jeden z etapów ewangelizacji

Najważniejsze sposoby preewangelizacji (życzliwość, przyjaźń, świętość życia, modlitwa, ofiara, aktywność w mediach społecznościowych itp.)

Preewangelizacja w pracy z młodzieżą

11.00-12.30

Ks. Piotr Kobeszko

 

Proboszcz, Białystok

Jak zbudować dobre więzi z parafianami? 

 

Zastosowanie preewangelizacji w praktyce życia parafialnego z perspektywy proboszcza

Jak pozyskać serca parafian?

Jak dbać o dobre relacje na plebanii?

13.00-14.30

Aneta Golba

Zamojska Szkoła Ewangelizacji, Przyjaciele Oblubieńca, Biłgoraj

Specyfika psychospołeczna poszczególnych grup odbiorców działań ewangelizacyjnych

 

Młodzież (kandydaci do bierzmowania)

Narzeczeni

Osoby po stracie

Rodzice dzieci przygotowujących się do pierwszej Komunii Świętej itp. 

SESJA 11 – Potencjał ukryty w parafii
18 listopada 2023 – online

Cel: 

-pokazać, że skuteczna ewangelizacja w parafii będzie możliwa tylko wtedy, gdy będzie angażowała nie tylko księży, ale osoby świeckie

-pokazać jak wykorzystać w ewangelizacji potencjał już istniejących wydarzeń i instytucji związanych z codziennym funkcjonowaniem parafii bez tworzenia nowych rzeczy (rekolekcje, misje, kancelaria, konfesjonał, zakrystia, poradnia rodzinna, zespół charytatywny itp). 

-pokazać od czego najprościej zacząć ewangelizację w swojej parafii i jak ją potem kontynuować

Tryb: online Jednostki wykładowe: 5
8.30-10.00

o. Adam Strojny CCN
Proboszcz, Chemin Nuef,  Warszawa Wesoła

Agnieszka i Marek Sęczek

Chemin Nuef,  Warszawa Wesoła

Świecki w parafii – konsument czy współpracownik?  

Jak prowadzić parafię, aby była wspólnotą, w której każdy czuje się potrzebny i zaangażowany?

Jak pozbyć się klerykalizmu u księży i świeckich oraz nauczyć się wzajemnej współpracy?

O wspólnym rozeznawaniu, planowaniu i podejmowaniu decyzji

10.15-11.45

Ks. Andrzej Surdykowski

 

Centrum Ewangelizacji Diecezji Łomżyńskiej,

 Ostrów Mazowiecka

Ewangelizacja przez rekolekcje i misje parafialne

 

Jak przygotować i wygłosić ewangelizacyjne rekolekcje/misje parafialne (ekipa, program, metody i cele)?

Co po rekolekcjach i misjach? 

Seminarium Odnowy Wiary i kursy SESA jako narzędzie ewangelizacji w parafii 

12.00-13.30

Ks. Dominik Wodniczak

Proboszcz, Szkoła Nowej Ewangelizacji św. Rodziny,

Ostrów Wielkopolski

Monika Polak-Lokai

Szkoła Nowej Ewangelizacji św. Rodziny, Wspólnota Nowa Pascha

Ostrów Wielkopolski

Parafia misyjna, która wychodzi do człowieka

Jak wykorzystać potencjał ewangelizacyjny w codziennych miejscach posługi księdza i zespołu parafialnego?

Jak ewangelizować poprzez dzieła miłosierdzia (chorzy, ubodzy, bezdomni, migranci)? 

Rola wspólnoty modlitewnej w dziele ewangelizacji parafii. 

13.45-15.15

ks. Piotr Jakubiak

Duszpasterz Polonii, Irlandia

Jak rozmawiać z ludźmi w sytuacjach granicznych?

 

Sytuacje graniczne człowieka (kryzys, rozpad małżeństwa, choroba, cierpienie) jako uprzywilejowane “miejsca” ewangelizacji

Jak ewangelizować ludzi, którym zawaliło się życie?

Co mówić i czego nie mówić, gdy ktoś przeżywa kryzys?

SESJA 12  – Drzwi do sakramentów
16 grudnia 2023 – online

Cel: 

-pokazać jak w ewangelizacyjny sposób poprowadzić przygotowanie do chrztu, pierwszej Komunii Świętej, bierzmowania i małżeństwa

-przedstawić konkretne sposoby i narzędzia do ewangelizacji

-nauczyć jak tworzyć własne programy ewangelizacji dostosowane do konkretnych parafii

Tryb: online

Moderator panelu: ks. Artur Sepioło, NE Gliwice

Jednostki wykładowe: 4
8.30-10.00

Agnieszka Wardencka-Wójcik

 

Mocni w Duchu, Łódź

Ewangelizacja w przygotowaniu do sakramentu chrztu

 

Jak wykorzystać potencjał ewangelizacyjny w przygotowaniu rodziców do sakramentu chrztu swoich dzieci?

10.15-11.45

Michał Jeleń

Wspólnota Modlitewno-Ewangelizacyjna ABBA, Warszawa

Ewangelizacja w przygotowaniu do sakramentu bierzmowania

 

Jak wykorzystać potencjał ewangelizacyjny w przygotowaniu młodzieży i dorosłych do sakramentu bierzmowania

12.00-13.30

Ks. Zbigniew Paweł Maciejewski

Proboszcz, Fundacja Nasza Winnica, Winnica (diec. płocka)

Ewangelizacja w przygotowaniu do sakramentu I Komunii Świętej

Jak wykorzystać potencjał ewangelizacyjny w przygotowaniu dzieci i ich rodziców do sakramentu I Komunii Świętej? 

13.45-15.15

Aneta Golba

Zamojska Szkoła Ewangelizacji, Przyjaciele Oblubieńca, Biłgoraj

Ewangelizacja w przygotowaniu do sakramentu małżeństwa

 

Jak wykorzystać potencjał ewangelizacyjny w przygotowaniu kandydatów do sakramentu małżeństwa. 

 

Ks. Artur Sepioło

  Referat ds. Nowej Ewangelizacji, Szkoła Nowej Ewangelizacji, Gliwice 

Dyskusja, podsumowanie, wnioski

 

Jak wykorzystać przygotowanie do sakramentów, aby ewangelizować?

Narzędzia do ewangelizacji parafii podczas przygotowywania do sakramentów: Alpha, kursy Szkoły Ewangelizacji św. Andrzeja, Seminarium Odnowy Wiary i inne.

SESJA 13  – Towarzyszenie duchowe jako narzędzie ewangelizacji
20 stycznia 2024 – online

Cel: 

-pokazać na czym polega towarzyszenie duchowe

-nauczyć jak towarzyszyć najważniejszym kategoriom ludzi w Kościele

-pokazać jak ewangelizować i formować kapłanów z perspektywy innych kapłanów i osób świeckich

Tryb: online Jednostki wykładowe: 4
8.30-10.00

Malwina Kocot

 

Mocni w Duchu, Łódź

Czym jest towarzyszenie duchowe?

 

Kim jest towarzysz duchowy?

Jak być dobrym kierownikiem duchowym?

Ewangelizacja poprzez towarzyszenie duchowe

10.15-11.45

Malwina Kocot

 

Mocni w Duchu, Łódź

Jak towarzyszyć duchowo poszczególnym kategoriom ludzi? cz. 1

 

Charakterystyka ewangelizacji przez towarzyszenie duchowe najczęściej spotykanych ludzi (m.in. po śmierci bliskiej osoby, niewierzący małżonek, niewierzące dzieci, mąż alkoholik, homoseksualista, małżeństwa niesakramentalne)

12.00-13.30

Malwina Kocot

 

Mocni w Duchu, Łódź

Jak towarzyszyć duchowo poszczególnym kategoriom ludzi? cz. 2

 

Charakterystyka ewangelizacji najczęściej spotykanych ludzi (m.in. działacz parafialny, animator, ksiądz, siostra zakonna itp)

13.45-15.15

ks. Piotr Spyra

Wydział Duszpasterstwa Ogólnego, Zamojska Szkoła Ewangelizacji, Zamość

Ewangelizacja kapłanów i towarzyszenie duchowe im 

 

Jak ewangelizować i formować kapłanów (w parafii, we wspólnocie, kolegów) z perspektywy kapłanów i osób świeckich. 

SEMESTR IV 2023/2024
Duchowość ewangelizatora

SESJA 14  – Ewangelizacja w mocy Ducha
17 lutego 2024 – Lublin

Cel: 

-pokazać rolę Ducha Świętego w ewangelizacji oraz obdarowanie, które daje ewangelizatorom

-nauczyć współpracy z Duchem Świętym 

-poznać swoje obdarowanie i nauczyć się je wykorzystywać w praktyce

Tryb: stacjonarny

Aula Caritas Archidiecezji Lubelskiej

  ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2

  20-950 Lublin

Jednostki wykładowe: 3

+ Modlitwa, warsztatym, integracja i grupy dzielenia

9.00-10.30

Marcin Zieliński

 

Wspólnota “Głos Pana”, Skierniewice

Duch Święty w ewangelizacji

 

Kim jest Duch Święty i jak działa podczas ewangelizacji

Czy ewangelizacja potrzebuje znaków, cudów i uzdrowień?

Modlitwa o namaszczenie do ewangelizacji

11.00-12.30

Marcin Zieliński

 

Wspólnota “Głos Pana”, Skierniewice

Jak wzrastać w Duchu Świętym?

 

Dary duchowe potrzebne dla ewangelizacji

Jak współpracować z łaską w swoim życiu duchowym?

Dlaczego w ewangelizacji tak ważna jest świętość życia?

13.00-14.30

Magdalena Halak

Szkoła Nowej Ewangelizacji, Fundacja SMS z Nieba, Koszalin

Rozpoznaj i wykorzystaj dla Kościoła swoje obdarowanie! 

 

Prezentacja narzędzia “Kompas kariery” służącemu rozpoznaniu swojego obdarowania i właściwego wykorzystania swoich talentów i charyzmatów w Kościele. 

Podsumowanie indywidualnej pracy uczestników OSE z “Kompasem kariery”

Gdzie i w jaki sposób mogę najlepiej służyć Kościołowi?

SESJA 15 – Codzienny pokarm ewangelizatora
16 marca 2024 – online

Cel: 

-pokazać jak ważna w życiu ewangelizatora jest modlitwa osobista, Słowo Boże, Maryja, liturgia i sakramenty

Tryb: online Jednostki wykładowe: 4
8.30-10.00

Ks. Piotr Spyra

 

Wydział Duszpasterstwa Ogólnego, Zamojska Szkoła Ewangelizacji, Zamość

Modlitwa osobista

 

Dlaczego ewangelizator musi być człowiekiem głębokiej modlitwy?

Jak modlić się pomimo zniechęcenia, rozproszeń i trudności?

Rola adoracji i modlitwy wstawienniczej w ewangelizacji

10.15-11.45

Ks. Piotr Spyra

 

Wydział Duszpasterstwa Ogólnego, Zamojska Szkoła Ewangelizacji, Zamość

Słowo Boże 

 

Dlaczego ewangelizator to człowiek Słowa Bożego?

Jak rozważać i modlić się Słowem Bożym?

Po co ewangelizatorowi Słowo Boże?

12.00-13.30

Ks. Piotr Spyra

 

Wydział Duszpasterstwa Ogólnego, Zamojska Szkoła Ewangelizacji, Zamość

Maryja w życiu ewangelizatora

Modlitwa różańcowa: przeżytek czy narzędzie ewangelizacji?

Dlaczego ewangelizator potrzebuje bliskiej relacji z Maryją?

Na czym polega zdrowa pobożność maryjna i jakie są nadużycia w tej dziedzinie?

13.45-15.15

ks. Krzysztof Porosło

Centralne Duszpasterstwo Akademickie  św. Anny, Kraków

  Eucharystia – szczyt i źródło ewangelizacji

 

Msza św. a nowa ewangelizacja. Źródło, punkt dojścia czy narzędzie do ewangelizacji?

Jak owocnie korzystać z sakramentów?

Nadużycia ewangelizacyjne związane z Eucharystią i innymi sakramentami

SESJA 16  – Rozeznawanie duchowe w ewangelizacji
13 kwietnia 2024 – online

Cel: 

-pokazać na czym polega słuchanie głosu Boga, rozeznawanie duchowe i walka duchowa w ewangelizacji

-poznać kościelne narzędzia do obiektywizowania odczuć: znajomość teologii, posłuszeństwo i rozeznawanie duchowe

Tryb: online Jednostki wykładowe: 4
8.30-10.00

Ks. Dariusz Piórkowski SJ

Kierownik duchowy i rekolekcjonista, Kraków

Słuchanie głosu Boga

 

Co to znaczy, że Bóg do nas mówi?

Po czym rozpoznać głos Boga?

Jak nauczyć się słuchać głosu Boga?

10.15-11.45

Ks. Dariusz Piórkowski SJ

 

Kierownik duchowy i rekolekcjonista, Kraków

Rozeznawanie duchowe

 

Na czym polega rozeznawanie duchowe i dlaczego jest tak ważne w ewangelizacji?

Jak właściwie rozpoznać głos Boga?

Jak kształtować swoje sumienie?

12.00-13.30

Aneta Golba

Zamojska Szkoła Ewangelizacji, Przyjaciele Oblubieńca, Zamość

Walka duchowa w ewangelizacji

 

Czym jest walka duchowa?

Jakie walki duchowe toczy ewangelizator?

Jak wygrywać swoje walki duchowe?

13.45-15.15

Ks. Piotr Spyra

 

Wydział Duszpasterstwa Ogólnego, Zamojska Szkoła Ewangelizacji, Zamość

Narzędzia do obiektywizowania ewangelizatora

 

Dlaczego potrzebujemy obiektywizacji w ewangelizacji i w  naszym życiu duchowym?

Podstawowe narzędzia do obiektywizacji: rozeznawanie duchowe, znajomość teologii, zaufanie i posłuszeństwo Kościołowi

Praktyczna nauka obiektywizowania siebie i innych

SESJA 17  – JAK SIĘ SPALAĆ BY SIĘ NIE WYPALAĆ
18 maja 2024 – Lublin

Cel: 

-pokazać na czym ma polegać integralny rozwój ewangelizatora

-nauczyć się podstawowych umiejętności rozpoznawania kryzysu na każdej z płaszczyzn (ciało, psychika, dusza)

-ukazać etapy duchowego życia i na co zwrócić uwagę w procesie formacji własnej i innych

-pokazać czym jest kryzys i jak go przejść

Tryb: stacjonarny

Aula Caritas Archidiecezji Lubelskiej

  ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2

  20-950 Lublin

Jednostki wykładowe: 3

+ Modlitwa, warsztatym, integracja i grupy dzielenia

9.00-10.30

Aneta Golba

Zamojska Szkoła Ewangelizacji, Przyjaciele Oblubieńca, Biłgoraj

Integralny rozwój ewangelizatora

 

Ewangelizator też człowiek – jak dbać o swój integralny rozwój?

Jak zarządzać swoim czasem i właściwie organizować pracę i odpoczynek?

Jak radzić sobie z wypaleniem zawodowym?

11.00-12.30

Aneta Golba

Zamojska Szkoła Ewangelizacji, Przyjaciele Oblubieńca, Biłgoraj

Odesłać do księdza, egzorcysty, psychologa, psychiatry czy terapeuty?

 

Jak rozeznawać, kiedy choruje ciało, psychika, a kiedy dusza?

Najczęściej spotykane trudności na styku zaburzeń psychiczno-duchowym w ewangelizacji i towarzyszeniu duchowym

Jakie kompetencje mają poszczególni specjaliści?

13.00-14.30

Ks. Piotr Spyra

Wydział Duszpasterstwa Ogólnego, Zamojska Szkoła Ewangelizacji, Zamość

Kryzys – równia pochyła czy droga do nieba?

 

Na czym polega kryzys w życiu duchowym i we wspólnocie?

Jak odróżnić kryzys, w który wprowadza Bóg (oczyszczenie) od kryzysu wynikającego z własnych zaniedbań (acedia)?

Jak przejść kryzysy życia duchowego?

SESJA 18  – POSŁANI DO KOŚCIOŁA ABY SŁUŻYĆ
15 czerwca 2024 – Lublin

Cel: 

-pokazać Kościół oraz mniejsze wspólnoty w Kościele jako miejsce wzrostu naszego życia duchowego i ewangelizacji

-ukazać, że nie ma ewangelizacji w pojedynkę

-nauczyć współpracy w Kościele

-pokazać różnorodność posług i dróg ewangelizacji w Kościele

Tryb: stacjonarny

Aula Caritas Archidiecezji Lubelskiej

  ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2

  20-950 Lublin

Jednostki wykładowe: 3

+ Modlitwa, warsztatym, integracja i grupy dzielenia

9.30-10.30

Aleksander Bańka

Centrum Duchowości Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Katowickiej, Tychy

Dlaczego w Kościele nie ma ewangelizacji w pojedynkę?

 

W Kościele, przez Kościół i dla Kościoła.

Jak służyć w Kościele, który jest grzeszny?

Czy moja skromna osoba może mieć wpływ na kształt Kościoła? Synodalność w praktyce.

11.00-12.00

ks. Krzysztof Porosło

Centralne Duszpasterstwo Akademickie  św. Anny, Kraków

Kim jest świecki w Kościele? 

 

Co wynika z mojego chrztu i bierzmowania? 

Jakie posługi dla świeckich proponuje Kościół? 

Na czym polega posługa katechisty?

13.00-14.30

Bp Artur Ważny

Przewodniczący Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji przy KEP, Tarnów

Posłani aby służyć w Kościele

 

Czym jest służba w Kościele?

Jaka służba podoba się Bogu?

Jak współpracować w Kościele dla wspólnego dobra?

7. PRELEGENCI

Bp Artur Ważny – Przewodniczący Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji przy KEP, Tarnów
dr hab. Aleksander Bańka – Centrum Duchowości Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Katowickiej, Tychy
O. dr Wit Piotr Chlondowski OFM – Wspólnota i Szkoła Nowej Ewangelizacji  Zacheusz, Katowice
Ks. Kamil Dąbrowski – Białostocka Szkoła Nowej Ewangelizacji im. św. Filipa Nereusza
Ks. dr Michał Dąbrówka – Wydział Duszpasterstwa Ogólnego, Tarnów
Halina Duda – Katolicka Odnowa w Duchu Świętym, Lublin
dr Anna Garbacz – Psycholog, trener Komunikacji bez Przemocy (NVC), Warszawa
Aneta Golba – Zamojska Szkoła Ewangelizacji, Przyjaciele Oblubieńca, Biłgoraj
Magdalena Halak – Szkoła Nowej Ewangelizacji, Fundacja SMS z Nieba, Koszalin
ks. Piotr Jakubiak, Duszpasterz Polonii, Irlandia
Ks. dr Piotr Jarosiewicz – Wydział Młodzieży, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Drohiczyn
Ks. Rafał Jarosiewicz – Szkoła Nowej Ewangelizacji, Fundacja SMS z Nieba, Koszalin
Michał Jeleń, Wspólnota Modlitewno-Ewangelizacyjna ABBA, Warszawa
dr hab. Dariusz Jeziorny – Mocni w Duchu, Łódź
Mariusz Karczmarczyk – Pallotyńska Szkoła Nowej Ewangelizacji, Lublin
Ks. Piotr Kobeszko – Proboszcz, Białystok
Malwina Kocot – Mocni w Duchu, Łódź
Maciej Maciejewicz – Redakcja Audycji Katolickich TVP, Warszawa
Ks. Zbigniew Paweł Maciejewski Proboszcz, Fundacja Nasza Winnica, Winnica (diec. płocka)
Ks. Artur MularzWydział ds. Nowej Ewangelizacji Tarnów
Ks. Dariusz Piórkowski SJ – Kierownik duchowy i rekolekcjonista, Kraków
Monika Polak-Lokai – Szkoła Nowej Ewangelizacji św. Rodziny, Wspólnota Nowa Pascha, Ostrów Wielkopolski
ks. dr Krzysztof Porosło – Centralne Duszpasterstwo Akademickie  św. Anny, Kraków
Ks. Artur Potrapeluk – Katolicka Odnowa w Duchu Świętym, Lublin
Daniel Przewięzikowski – Redakcja Audycji Katolickich TVP, Warszawa
Agnieszka i Marek Sęczek – Chemin Nuef,  Warszawa Wesoła
Ks. Artur Sepioło – Referat ds. Nowej Ewangelizacji, Szkoła Nowej Ewangelizacji, Gliwice
Ks. dr Piotr Spyra – Wydział Duszpasterstwa Ogólnego, Zamojska Szkoła Ewangelizacji, Zamość
o. dr Adam Strojny CCN- Proboszcz, Chemin Nuef,  Warszawa Wesoła
Ks. Andrzej Surdykowski – Centrum Ewangelizacji Diecezji Łomżyńskiej, Ostrów Mazowiecka
Agnieszka Wardencka-Wójcik, Mocni w Duchu, Łódź
Ks. Dominik Wodniczak Proboszcz, Szkoła Nowej Ewangelizacji św. Rodziny, Ostrów Wielkopolski
Paulina Worożbit – Redakcja Audycji Katolickich TVP, Warszawa
Marcin Zieliński – Wspólnota “Głos Pana”, Skierniewice
 
 
 

8. OPŁATY

Udział w całej edycji – 2500 zł jednorazowo lub w miesięcznych transzach – 18 x 150 zł, opłacanych najpóźniej tydzień przed każdorazową sesją formacyjną. 

Opłata za jeden wybrany zjazd – 160 zł. 

Opłata obejmuje udział w zajęciach, materiały dla uczestnika a w przypadku zjazdów stacjonarnych obiad i przerwy kawowe. Podczas zjazdów stacjonarnych noclegi we własnym zakresie. Osoby deklarujące chęć udziału w całości otrzymują dodatkowe materiały dla uczestnika.

9. ORGANIZATOR

Organizatorem Ogólnopolskiej Szkoły Ewangelizatorów jest Zespół ds. Nowej Ewangelizacji Konferencji Episkopatu Polski oraz Fundacja “Porta Fidei” ul. Ks. P. Skargi 2, 05-075 Warszawa.